Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger

Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til midlertidig endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.).

Departementet foreslår en midlertidig beredskapsbestemmelse i utl. § 95 a, som innebærer at statsforvalteren i en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av personer som søker beskyttelse (asyl) kan pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere. Det er Kongen i statsråd som beslutter om bestemmelsen skal tas i bruk, og den kan bare tas i bruk dersom det er nødvendig. I praksis vil det innebære at alle andre tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak for innkvartering først er forsøkt, men at dette ikke lenger er tilstrekkelig for å ivareta asylsøkernes grunnleggende behov.

Det foreslås videre at statsforvalteren i en slik situasjon kan rekvirere bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom etter bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven kapittel VII.

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her skal nå ny § 95 a lyde:

§ 95 a Fullmakt til å gi midlertidig forskrift om at statsforvalteren kan pålegge kommuner å etablere og drifte et innkvarteringstilbud til asylsøkere og bestemmelse om rekvireringsrett

Dersom det i en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere er nødvendig for å kunne gi tilbud om innkvartering etter lovens § 95, kan Kongen i statsråd gi statsforvalteren myndighet til å pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere.

Forskrift etter første ledd kan gjelde i inntil seks måneder. Den kan fornyes for tre måneder av gangen.

Når Kongen i statsråd har fastsatt forskrift etter første ledd, kan statsforvalteren rekvirere bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom for innkvarteringsformål.

Lovforslaget innebærer at staten skal kunne rekvirere privat eiendom, uten å spesifisere kompensasjon.

Det er en rekke momenter å ta i betraktning før man kommenterer selve lovforslaget:

1. Uviljen fra vestens side til å vektlegge forhandlinger og dermed utelukke alle andre løsninger enn krig, forlenger og forsterker flyktningproblemet. Det er regjeringens ansvar.

2. Prinsippet om å løse flyktningproblemet nærmest der konflikten befinner seg, må nå prioriteres i alle internasjonale konflikter. Smertegrensen for hvor mange flyktninger et lite land som Norge kan motta uten dramatiske langsiktige konsekvenser, er allerede i ferd med å bli nådd.

3. Prioriteres Ukrainske flyktninger, hvilket er naturlig gitt kulturell og ideologisk nærhet til Norge, innebærer dette at at øvrige totale innvandringstall til Norge må tilsvarende begrenses.

Den norske stat er søkkrik. Statens inntekter har økt betydelig, mens vanlige menneskers økonomi er historisk krevende. Små og mellomstore bedrifter sliter grunnet strømpriser og skatter og avgifter. Inkassosaker øker, og antall konkurser er historisk høyt. Matkøene øker, og flere og flere husholdninger sliter med å få endene til å møtes.

I en slik situasjon kan ikke politikerne gi seg selv tillatelse til å løse problemene de selv har skapt ved å beslaglegge privat eiendom. Rekvisisjonen som søkes hjemlet i denne loven, kan kun gjelde offentlig eiendom. Dersom staten trenger mer areal til å huse flyktninger, må de gå ut i markedet og skaffe seg dette til markedspris.

Lovforslaget som det foreligger må derfor avvises.

Erik Selle
Partileder
Konservativt