Hva vil Konservativt

Konservativt: Frihet og Trygghet for alle.

Konservativt er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten fundamentert i den kristne kulturarv som Norge og den vestlige sivilisasjon bærer med seg.

Fra kristenretten ble satt på Moster i 1024, via Magna Carta, reformasjonen, opplysningstiden, vekkelsene, den franske revolusjon og den amerikanske konstitusjonen, har den vestlige sivilisasjon vokst frem til frie liberale demokratier. På verdikonservativ grunn har kapitalismen vist seg å være den fremste økonomiske modellen for å skape samfunn hvor flest mennesker kommer seg ut av fattigdom og kan realisere sitt potensiale og sin frihet.

Grunnloven av 1814 og parlamentarismen i 1884, gav Norge et stabilt grunnlag til å utvikle en rettsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og idealet av en stat som er til for folket og ikke folket for staten. Grunnlovens ideal om folkestyret under en valgt Konge har vært en god modell for det norske samfunn.

Konservativt vil ta vare på denne balansen mellom kristent idegrunnlag, økonomisk liberalisme og konservativ politisk filosofi som ligger til grunn for demokrati og folkestyre. Ideologi og etikk ligger til grunn for alle politiske beslutninger. Skal vi styre trygt og stabilt, med fremover lente, dynamiske og kloke valg for fremtiden, må vi ta vare på verdiene som bragte oss dit vi har kommet. Nasjonalstaten og familien, er kjerneverdier i samfunnet som vi må bygge opp om og ikke rive ned. Billig og nok energi er en forutsetning for en suksessrik og vellykket nasjonal økonomi, velferd, helse og trygghet. Forsvar, politi og beredskap er statens oppgaver for å sikre befolkningens daglige liv og levned. Måten nasjonen tar vare på våre eldre, syke og mest sårbare, indikerer nasjonens verdispekter og fundament.

Konservativt vil samarbeide med andre stater om gode internasjonale avtaler uten suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven, hverken i helhetlige avtaler eller gjennom bit-for-bit strategier. Vitenskap må ligge til grunn for store beslutninger, særskilt når dette utfordres av globale ideologiske strømninger som vil undergrave nasjonal selvstendighet og landets verdier. Forskning og utdanning skal drive nasjonen fremover. Skoler og universiteter skal derfor være arena for læring og kompetanse, ikke propaganda og indoktrinering.

Norge skal ta imot mennesker som flykter fra forfølgelse og overgrep, men som primært skal vi samarbeide internasjonalt for å løse flyktningproblemer skapt av krig og konflikter nærmest hendelsene både kulturelt og geografisk. Migrasjon og innvandring er ikke en menneskerett, og det er Norges suverene beslutning å kontrollere egne grenser etter Norges totale bærekraft og nasjonale interesser. Konservativt vil ha en så stor stat som nødvendig, og så liten stat som mulig. Staten skal være sterk nok til å bevare, utvikle og styrke nasjonen til enhver tid.

Staten er til for folket. Politikerne er folkets tillitsvalgte og skal stå ansvarlig for folket.

Dette er viktig for Konservativt

En sterk og levedyktig familie

I uminnelige tider har det livslange samlivet mellom mann og kvinne vært selve grunnsteinen i samfunnet vårt. Her har far og mor levd ut sin kjærlighet, og her har barn vokst opp i trygghet og tillit.

I løpet av noen år har våre folkevalgte presset igjennom lover som søker å endre vårt syn på ekteskapet. Familien skal ikke lenger være en mann og en kvinne og frukten av deres kjærlighet, men konstrueres etter tidens trender. Barn mister sin naturlige rett til å kjenne sitt opphav, og kan produseres utenom alle biologiske rammer.

Dette vil vi ikke akseptere.

Konservativt vil med sterk og tydelig røst beskytte den tradisjonelle familiens særstilling i samfunnet, og gjennom lovverk og praktiske tiltak legge til rette for at samfunnet fortsatt kan bygges på en sterk og levedyktig familie med mor, far og barn.

Frihet og trygghet for alle

For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått, med gode vilkår for personlig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det.

Men det er ingen virkelig frihet uten trygghet. Trygghet for liv og helse, og trygghet for at ingen kommer og tar det vi eier. Selve kjernen i en moderne stat er jo maktmonopolet; at det er staten, og bare den, som håndhever lov og rett. Men da må jo staten gjøre nettopp det. Da må hver enkelt av oss kunne stole på at vi blir sett og hørt når behovet er der. At politiet kommer når vi ringer. At innbruddet blir etterforsket og tyvene knepet. At vi ikke trenger å ta loven i egne hender for å beskytte oss selv og de vi er glade i.

Konservativt vil på alle måter legge til rette for at du skal kunne leve ditt liv i både frihet og trygghet. Du skal ha trygghet nok til å slå rot og vokse. Og frihet nok til å blomstre.

Retten til liv

I et trygt og velfungerende samfunn burde retten til å leve være en selvfølgelig ting. Det er det dessverre ikke. Hvert år drepes over femten tusen barn allerede før de er født. I den andre enden av livet blir presset om å få «hjelpe» folk inn i døden stadig større.

Konservativt mener livet er ukrenkelig, og bør bevares og beskyttes fra unnfangelse til naturlig død. Vi vil ta kampen for at alle i Norge, om man er frisk, syk, rik eller fattig, skal ha den mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv.

Stat og individ

Et velfungerende samfunn består av ulike aktører som alle har hver sin rolle å spille, og hvert sitt naturlige mandat. Konservativt ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige og avgrenset, slik at ingen av aktørene går utover sitt mandat eller vokser ut over sine grenser på bekostning av andre.

STATEN

Vårt ideal er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Konservativt mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

DET SIVILE SAMFUNN

Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner som uavhengig av staten, og uten tanke på profitt, engasjerer seg for felles interesser og formål. De tilhører den private sfære, og er i minst mulig grad styrt og finansiert av staten. Det kan eksempelvis være menigheter, idrettslag, fagforeninger eller sosiale bevegelser. Det sivile samfunn er på mange måter det “egentlige” samfunnet, der viktige samfunnsoppgaver løses med pasjon og mangfold, og der meninger og opposisjon dannes.

Det sivile samfunn skal ha frihet og handlingsrom til å løse viktige sosiale oppgaver, skape arenaer for fellesskap og danne meninger i det offentlige rom. Konservativt mener at et sterkt og levende sivilt samfunn er den beste garanti for et vitalt fellesskap og et pulserende demokrati, og vi ønsker at flest mulig av samfunnets oppgaver skal løses i og av det sivile samfunn.

MARKEDET

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist sin egnethet for å skape vekst og fremgang for folk flest. Markedet er der verdier skapes, og markedet er det sivile samfunnets viktigste verktøy for å løse en rekke felles oppgaver og dekke fellesskapets behov.

Konservativt anerkjenner behovet for en viss statlig regulering av markedskreftene, først og fremst for å sikre reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og utnyttelse av arbeidstakere. Konservativt vil føre en økonomisk politikk som skaper langsiktige verdier på en bærekraftig måte. Gjennom satsing på kunnskap og gode og forutsigbare vilkår for næringslivet, vil vi ha som langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsindustrien.

Tydelig støtte til Israel

Som det eneste fungerende demokratiet i området, fortjener Israel vår fulle støtte. Konservativt vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da de fleste lar seg forlede, eller skremme, til å vende dem ryggen. Konservativt´s støtte til Israel er ikke basert på at de gjør alt perfekt. Vår støtte er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sine ledere og sin egen hovedstad. Konservativt vil arbeide for at Norge som nasjon i framtiden skal ha et aktivt bilateralt samarbeid med Israel.

Smidige løsninger

Politikk handler ikke om store ord, men om konkrete endringer i sak etter sak. Konservativt fundament vil være styrende for hva vi mener i alle saker, men i møtet med den politiske virkeligheten vil vi søke praktiske og smidige løsninger som flytter grensesteinene i den retningen vi ønsker.

Bli bedre kjent med vår politikk

Lytt til vår podkast for oppdatert informasjon fra oss i Konservativt