politikken som sikrer

fremtiden

hvorfor konservativt

Konservativt vil ha Norge tilbake på fast grunn!

Konservativt mener at staten er til for folket. Politikerne er folkets tillitsvalgte og skal stå ansvarlig for folket.

Vårt mål er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og ikke løse oppgaver som kan utføres av familie, marked eller samfunnet forøvrig.

Konservativt mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

hva står konservativt for 

Helse

Konservativt mener det offentlige skal sikre at alle i Norge får tilgang til relevante helsetjenester, men er positive til at sykehus og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.

Utdanning

Vi vil inspirere til patriotisme og slutte å undervise i den revisjonistiske historien til den radikale venstresiden; barna våre vil lære om visdommen til den norske grunnloven, menneskerettighetene og grunnleggerne av grunnloven vår. Offentlige skoler vil fokusere på kunnskap, ikke indoktrinere barn med kritisk raseteori, kjønnsideologi eller annen politisk ideologi.

Sikkerhet og Politi

Politiet trenger å styrkes på mange områder: Økt bemanning, oppdatert kompetanse for å takle dagens utfordringer, og bedre materiell. Større bruk av sivilt personell til administrative oppgaver vil frigjøre kapasitet, slik at politiets eget mannskap kan brukes til operativ tjeneste.

Immigrasjon

Konservativt mener det ikke skal være noen selvfølge at alle som kommer til Norge skal ende opp som statsborgere. Det må være en grunnleggende forutsetning at mennesker som søker en trygg havn på grunn av kriser og konflikter i eget hjemland skal vende hjem så snart det er trygt.

Økonomi

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist seg egnet til å skape vekst og fremgang for folk flest. Konservativt vil derfor fremme et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, særlig med tanke på tiden etter at olje- og gassforekomstene på norsk sokkel er uttømt.

Styresett

Konservativt er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser. Nasjonalstaten har vist seg egnet som byggestein for en trygg og harmonisk verden og et godt bolverk mot kontrollerende overbygg og internasjonal ensretting

Familie

Konservativt mener solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn. Vi vil løfte fram det varige, monogame forholdet som norm og ideal, og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Vårt mål er sterke, robuste familier med sterk foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Landbruk og beredskap

Konservativt ser det som et overordnet mål at matjorda og dens ressurser forvaltes på en god og varig måte. I Norge har vi lang tradisjon for å ta vare på både bebyggelse og matproduksjon, også utenfor bynære områder.

Bli medlem i Konservativt

Pensjonist/Uføre/Ektefeller

PR / ÅR

KR250
Pris gjelder for 2023/24

Støtt konservativt

Engangsbeløp

KR500
Støtt valgkampen 2025

Fra nettbutikken

Erik Selle Partileder Konservativt

Vi lever i en tid der våre tradisjoner og verdier er under et voldsomt press. Lovendringer har kommet på løpende bånd de seneste årene, og vi ser en rask utvikling som truer trosfriheten, valgfriheten og ikke minst ytringsfriheten. Konsekvensene er alvorligere enn mange tror. Bli med på utgjøre en forskjell du også!

Play Video