Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger

Vil at staten skal kunne rekvirere private boliger Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til midlertidig endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.). Departementet foreslår en midlertidig beredskapsbestemmelse i utl. § 95 a, som innebærer at statsforvalteren...