Høringssvar vedrørende endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven

Høringssvar vedrørende endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven Regjeringen presenterer lovforslaget i sitt høringsnotat som følger: «endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven som skal sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.» Videre sier departementet i høringsbrevet: «Smittevernloven inneholder bestemmelser som bl.a. gir hjemmel til å gi forskrifter om innreisekarantene, vedta møteforbud,...

Høringsuttalelse vedrørende konverteringsterapi og ny §270 i straffeloven

Regjeringen Støre, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ønsker å innføre forbud "mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi" - konverteringsterapi skal forbys.Minstekravet for et lovforslag bør være at alle vet nøyaktig hva formålet er.Det er ikke realiteten her. I høringsdokumentet skriver departementet: "Det finnes lite forskningsbasert kunnnskap om omfanget av konverteringsterapi i...

Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A

Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A Økt innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A Høringssvar Konservativt  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 4.juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven)...

Høringssvar: Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter

Høringssvar fra Konservativt Høringens saksnummer: 22/3066 Høring: Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør Høringsnotat Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter- endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør  Bakgrunn Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring 1.september et forslag om...