Offentlig flagging med det palestinske flagget?

SV har fremmet en interpellasjon til bystyret i Kristiansand om flagging med det palestinske flagget den 15. mai i forbindelse med «Al-Nakba» for 75 år siden.

Vi i Konservativt setter pris på engasjement i alle politiske saker, dog bør det være samsvar med hva ønsket er og hva som faktisk har skjedd.

Gruppeleder Andreas Landmark i SV Kristiansand skriver at «dagen markerer starten på Israels overgrep mot Palestina og det palestinske folket». Her begrunnes det med antall drepte og «750.00 tvunget på flukt». Dersom antall flykninger var gjeldende, så satser jeg på at Landmark også vil markere 14. mai med Israels flagg siden antall jøder fordrevet fra muslimske land overstiger hans påstand om palestina-arabere «tvunget på flukt».

Det interessante i Landmarks interpellasjon er FNs forslag til delingsplanen fra 1947. Ikke ett ord om at araberne motsatte seg dette, og stemte nei, mens jødene sa ja til å splitte opp landet de ble tildelt etter internasjonal rett. Ei heller at Jordan (Transjordan) som en del av britenes Palestinamandat ble tildelt jødene.

Han påstår videre at den israelske okkupasjonsmakten stadig utvider sitt lands grenser ved å legge palestinske landområder under seg. Da bør det opplyses at Israel har full juridisk rett til Judea og Samaria (Vestbredden) etter internasjonal rett, herunder San Remo traktaten og at grenseavtalen inngått med Jordan fra 1994 er juridisk gjeldende. At England i 1921 ved Winston Churchill urettmessig gav den østre del av Palestinamandatet til den hashemittiske emir Abdullah er en historisk kjensgjerning. Dette området ble kalt Transjordan, og var et emirat som i 1946 ble endret til kongedømmet Jordan.

Så enkelt ble jødene fratatt over 75 prosent av deres tildelte land fra San Remo. I San Remo ble denne britiske erklæringen omformet til en bindende internasjonal traktat. Denne retten til suverenitet som ble tildelt i San Remo, består fortsatt som et legalt krav, både for staten Israel og for det jødiske folket. For Israels del bygde mandat-traktaten fra San Remo på Balfour erklæringen og la det historiske grunnlaget for det som etter hvert ble opprettelsen av de 21 statene som utgjør Den Arabiske Liga – pluss den eneste jødiske stat i verden. Hele Balfour-erklæringen ble implementert i mandatteksten. Traktaten sier at mandatmyndigheten skulle ha plikt til å tilrettelegge for jødisk innvandring og jødisk bosetting i hele mandatområdet.

Konferansen videreførte en pågående prosess og den la grunnlaget for opprettelsen av fire stater: Israel, Irak, Syria og Libanon. Mener Landmark at Irak, Syria og Libanon er ulovlig opprettede stater? Hva med vår egen suverenitet over Svalbard? San Remo traktaten ble ratifisert av Folkeforbundet i 1922.

Over 100 år senere er det ingen som bestrider suvereniteten eller eksistensberettigelsen til noen av disse tre arabiske statene. Når det gjelder det jødiske hjemlandet, er historien svært annerledes. FNs resolusjoner 242 og 2334 forandrer ikke på juridiske faktum. Bemerker videre at grenser kun kan godkjennes av stater seg imellom og ikke av organisasjoner, slik FNs Sikkerhetsråd til stadighet og urettmessig har forsøkt.

Og dersom Landmark og SV mener at Israel utvider sitt lands grenser, hvorfor gjorde palestina-araberne ingenting med etableringen av en egen stat fra 1949 til 1967 når Jordan okkuperte det de bevisst kalte Vestbredden? Her bør FNs resolusjon 242 leses i detalj, og den «grønne linje» fra våpenstillstandsavtalen fra 1949 som slår fast at den ikke var en grense, verken politisk eller territoriell. FNs resolusjoner er vedtatt under FNs charter kapittel 6, og er derfor ikke-bindende og bare et uttrykk for rådets vilje og anbefalinger.

I 1994 inngikk Israel og Jordan en freds- og grenseavtale som fastsatte den internasjonalt anerkjente statsgrensen mellom landene langs midten av Jordanelven og Dødehavet. Denne avtalen oppfylte for disse landenes vedkommende FNs krav i Resolusjon 242 om fred gjennom forhandlinger med sikre og anerkjente grenser.

Da FN-pakten ble vedtatt i 1945, stadfestet artikkel 80 at tidligere inngåtte internasjonale avtaler fortsatt var gyldige etter opprettelsen av FN. Med andre ord: FN-pakten artikkel 80 slår fast at legale rettigheter oppnådd i mandattiden ikke kan gjøres ugyldig.

Så jeg ber Landmark, SV, LO, NRK, Anniken Huitfeldt og andre stanse demoniseringen av Israel. Konservativt er krystallklare på vår støtte til Israel, og da er det klart at vi ber den norske regjering snarest flytter vår ambassade til Jerusalem og snarest stanse overføringen av midler til terror.