Landsmøte 2023 – psykisk helse

 Psykisk helse

Vedtak:

Hvordan skal Norge styrke rettighetene til personer med psykiske helseproblemer, og hvilke konkrete tiltak vil vi iverksette for å bedre tilbudet og oppfølgingen av disse personene?

Norge har en økende utfordring med psykiske helseproblemer blant befolkningen og da spesielt blant ungdom. Dette krever økt innsats og oppmerksomhet fra myndighetenes side for å sikre individuelle rettigheter og bedre tilbud til personer som sliter med psykiske lidelser.

Det er spesielt viktig å trekke frem behovet for en mer individuell tilnærming i behandlingen av psykiske helseproblemer, der det legges større vekt på den enkeltes behov og ønsker. Videre bør tilbudet av psykologhjelp i primærhelsetjenesten styrkes, og ventetiden for behandling reduseres kraftig.

Det er også nødvendig å øke tilgjengeligheten av støttetjenester, som for eksempel lavterskeltilbud og brukerstyrte tiltak fra både private og offentlige tilbydere. Dette vil kunne gi personer med psykiske helseproblemer større muligheter til å ta kontroll over sin egen behandling og bedre ivareta sine rettigheter.

Hvordan styrke psykisk helsetjeneste for ungdom.

Konservativt vil:

 • Økt tilgjengelighet: Psykisk helsetjeneste bør være lett tilgjengelig og tilpasset unge mennesker. Det er nødvendig med økt åpningstid og mulighet for digitale konsultasjoner.
 • Lavterskeltilbud: Det bør etableres flere lavterskeltilbud som er tilgjengelige for ungdom. Dette kan inkludere chattetjenester, telefonlinjer og drop-in timer på helsestasjoner.
 • Kompetanseheving: Det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere og behandle psykiske problemer hos ungdom. Dette kan sikres gjennom økt opplæring og kursing.
 • Forebyggende tiltak: En styrket psykisk helse blant ungdom kan også oppnås gjennom forebyggende tiltak, for eksempel gjennom skoleprogrammer og kampanjer som øker bevisstheten om psykisk helse og reduserer stigma.
 • Konservativt vi ha tilbake disiplin i skolen, hvor læreren er autoriteten I klassen
 • Konservativt ønsker å åpne for spesialskoler I Norge, for elever som utviser særskilte adferdsproblemer. Elever som mobber/utøver vold må flyttes ut av den vanlige skolen, ikke ofrene.
 • Konservativt vil sikre valgfrihet gjennom hjemmeundervisning og private skoler som alternativ, der pengene følger eleven
 • Brukermedvirkning: Ungdom bør ha større innflytelse på hvordan psykisk helsetjeneste tilrettelegges. Dette kan gjøres gjennom brukermedvirkning og involvering i utformingen av tjenestene.
 • Tverrfaglig samarbeid: En tverrfaglig tilnærming til psykisk helsetjeneste kan sikre at ungdom får et helhetlig og koordinert tilbud. Dette kan inkludere samarbeid mellom helsestasjon, fastlege, skolehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Oppfølging: Det er viktig at ungdom får tilstrekkelig oppfølging etter behandling for å sikre at de ikke faller tilbake i negative tankemønstre og at de får den støtten de trenger for å håndtere eventuelle tilbakefall.
 • Foreldre og familie: Konservativt vil sikre at foreldre/foresatte involveres aktivt for å delta både under forebyggende og løsningsrettede tiltak.