Økonomi og næringsliv

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist seg egnet til å skape vekst og fremgang for folk flest. Konservativt vil derfor fremme et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, særlig med tanke på tiden etter at olje- og gassforekomstene på norsk sokkel er uttømt.

 Konservativt vil at staten skal bruke en større del av inntektene fra oljenæringen til å styrke vilkårene for annen næring på fastlandet. Dette skal ikke skje gjennom direkte støtte, men gjennom økt satsing på kunnskap, infrastruktur, og reduksjon av skatt for bedrifter.

Skatt

Det er en del av Konservativt grunnleggende ideologi at det offentlige apparatet skal være så lite og smidig som mulig. Når staten tar på seg færre oppgaver, vil det bli behov for færre kroner inn i statskassen. Det betyr igjen lavere skatter, og større økonomisk handlingsrom for den enkelte.

 Konservativt ønsker å gå i retning av flat skatt, mindre bruk av avgifter og en mer oversiktlig bruk av offentlige midler. Vi vil også avvikle alle skatter som oppleves som dobbeltbeskatning, som eksempelvis formueskatt og eiendomsskatt.

 Konservativt mener altså at progressiv inntektsskatt må unngås. Dette er en uheldig ordning som flytter penger vekk fra de som skaper verdier og arbeidsplasser, noe alle parter taper på i lengden. Når verdier skapes, blir alle litt rikere. Vi vil også heve dagens bunnfradrag betydelig, både for privatpersoner og for bedrifter. Selskapsskatt nedjusteres, arbeidsgiveravgift fjernes, og alle offentlige gebyrer settes til selvkost.

Vi vil også gjeninnføre skatteklasse 2 og innføre lik opptjening av pensjonspoeng for begge ektefellene. Så vil vi:

  • Utrede flat skatt på personinntekt
  • Fjerne skatt på arbeidende kapital
  • Gradvis fjerne eiendomsskatt og formueskatt
  • Øke frikortgrensen
  • Gjeninnføre skatteklasse 
  • Redusere bruken av avgifter til fordel for mer direkte og oversiktlig beskatning

Avgifter

Konservativt vil forenkle avgiftsstrukturen både i stat og kommune. Vi vil ha et selvkost- prinsipp, der øremerkede avgifter i utgangspunktet skal dekke selvkost for det avgiften gjelder. Offentlige inntekter skal i hovedsak komme fra ordinære skatter.

Kontanter

Kontanter er i dag et tvungent betalingsmiddel. Konservativt mener det er viktig for borgernes frihet at det fortsetter å være slik. Elektroniske transaksjoner kan spores, og personopplysninger kan lagres, systematiseres og misbrukes.

Vi ønsker ikke et system som overlater enkeltmenneskers personlige trygghet og uavhengighet til banker og andre finansinstitusjoner.

Vi vil heller ikke ha et finansielt system som er unødig sårbart for dataangrep eller inviterer til økt kontroll og overvåking.

Vi vil derfor kreve at alle som leverer varer og tjenester, både private og offentlige, skal ta imot kontanter på linje med annen betaling. Dette skal ikke gjøres unødig upraktisk for brukeren, og det skal ikke pålegges ekstra kostnader ved kontantbruk. Det skal ikke være tillatt å gi reduserte priser eller rabatter for kortbruk eller legges gebyr på kontant betaling. Prisen på en vare eller tjeneste skal være den samme for alle betalingsformer.

Banker skal også plikte å ta imot og gi ut kontanter på linje med elektroniske overføringer, uten ekstra kostnader eller andre begrensninger. Dette gjelder også utenlandsk valuta.

Kreve at kontant betaling godtas på samme vilkår som elektroniske betalingsformer av alle aktører

Vi vil forenkle avgiftsstrukturen både i stat og kommune. Vi vil ha et selvkost- prinsipp, der øremerkede avgifter i utgangspunktet skal dekke selvkost for det avgiften gjelder.

Vi mener at progressiv inntektsskatt må unngås. Dette er en uheldig ordning som flytter penger vekk fra de som skaper verdier og arbeidsplasser, noe alle parter taper på i lengde

Konservativt vil at staten skal bruke en større del av inntektene fra oljenæringen til å styrke vilkårene for næring på fastlandet. Dette skal ikke skje gjennom direkte støtte, men gjennom økt satsing på kunnskap, infrastruktur, og reduksjon av skatt for bedrifter.