Hvorfor velge Konservativt

Det er flere grunner til å stemme på et konservativt politisk parti eller en kandidat.

 

Tom Henriksen Fylkesleder Konservativt.

Konservative har en tendens til å prioritere individuell frihet og personlig ansvar. Vi mener at myndighetene bør spille en begrenset rolle i folks liv og at enkeltmennesker skal stå fritt til å ta sine egne valg og leve livene sine slik de vil, så lenge de ikke skader andre.

For det andre støtter konservative ofte et sterkt nasjonalt forsvar og går inn for et sterkt militær. De mener det er viktig å ha et sterkt militær for å beskytte landet mot utenlandske trusler og for å opprettholde global stabilitet.

For det tredje har konservative en tendens til å støtte lavere skatter og mindre regjering. De tror at lavere skatter vil gjøre det mulig for enkeltpersoner og bedrifter å beholde mer av pengene sine, noe som igjen vil stimulere økonomisk vekst. De mener også at mindre forvaltning vil føre til mindre byråkrati og mer effektiv ressursbruk.

For det fjerde støtter konservative typisk tradisjonelle verdier og en sterk følelse av nasjonal identitet. De tror på viktigheten av å opprettholde tradisjonelle sosiale normer og institusjoner, som familien, og de har en tendens til å støtte en sterk følelse av nasjonal stolthet og identitet.

Til slutt støtter konservative ofte fri markedskapitalisme og en begrenset rolle for regjeringen i økonomien. De mener at det frie markedet er den mest effektive måten å allokere ressurser på og at statlige inngrep i økonomien kan føre til ineffektivitet og utilsiktede konsekvenser.

Hva vil Konservativt i Norge?

Konservativt vil ta vare på denne balansen mellom kristent idegrunnlag, økonomisk liberalisme og konservativ politisk filosofi som ligger til grunn for demokrati og folkestyre. Ideologi og etikk ligger til grunn for alle politiske beslutninger. Skal vi styre trygt og stabilt, med fremover lente, dynamiske og kloke valg for fremtiden, må vi ta vare på verdiene som bragte oss dit vi har kommet. Nasjonalstaten og familien, er kjerneverdier i samfunnet som vi må bygge opp om og ikke rive ned.

Billig og nok energi er en forutsetning for en suksessrik og vellykket nasjonal økonomi, velferd, helse og trygghet. Forsvar, politi og beredskap er statens oppgaver for å sikre befolkningens daglige liv og levned. Måten nasjonen tar vare på våre eldre, syke og mest sårbare, indikerer nasjonens verdispekter og fundament.

Staten er til for folket. Politikerne er folkets tillitsvalgte og skal stå ansvarlig for folket.

Konservativt vil samarbeide med andre stater om gode internasjonale avtaler uten suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven, hverken i helhetlige avtaler eller gjennom bit-for-bit strategier. Vitenskap må ligge til grunn for store beslutninger, særskilt når dette utfordres av globale ideologiske strømninger som vil undergrave nasjonal selvstendighet og landets verdier. Forskning og utdanning skal drive nasjonen fremover. Skoler og universiteter skal derfor være arena for læring og kompetanse, ikke propaganda og indoktrinering.

Norge skal ta imot mennesker som flykter fra forfølgelse og overgrep. Men primært skal vi samarbeide internasjonalt for å løse flyktningproblemer skapt av krig og konflikter, nærmest hendelsene både kulturelt og geografisk. Migrasjon og innvandring er ikke en menneskerett, og det er Norges suverene beslutning å kontrollere egne grenser etter Norges totale bærekraft og nasjonale interesser.

Konservativt vil ha en så liten stat som nødvendig, men så stor som nødvendig. Staten skal være sterk nok til å bevare, utvikle og styrke nasjonen til enhver tid.

Så da gjenstår det bare å melde seg inn i Konservativt i dag!