Forsvar og Heimevern

Konservativt mener det er avgjørende at Norge har et forsvar som er oppdatert, effektivt og tilpasset det moderne trusselbildet. Vi vil fortsatt satse på NATO-samarbeidet, men også sikre tilstrekkelige midler til å opprettholde en egen slagstyrke som virker avskrekkende på potensielle inntrengere. Dette vil innebære en rask og markant opprusting av Forsvarets stridsevne i forhold til i dag. Forsvaret skal ha nødvendig materiell, tilstrekkelig øvelse og en geografisk organisering som er tilpasset dagens trusselbilde.

Verneplikt

Den allmenne verneplikten har vært, og skal fortsatt være, en viktig del av Norges forsvar. Vi vil fjerne den allmenne verneplikten for kvinner, men sørge for at alle stridsdyktige menn avtjener sin verneplikt som tidligere.

Forsvaret er over tid blitt mer moderne og teknisk krevende. Vi vil derfor opprette en profesjonell, stående avdeling innen hver forsvarsgren for å sikre en permanent stamme av militær og teknisk kompetanse.

Styrking og oppgradering

Konservativt vil styrke det norske forsvaret betydelig de neste fem årene. Dette for at norsk forsvar skal komme opp på et akseptabelt nivå nasjonalt og internasjonalt. Forsvaret må opp på et nivå der det kan forsvare Norge i en krisesituasjon.

Vi vil lytte til vurderingene fra Forsvarets operative ledelse, og sørge for at de får de ressursene de trenger for å løse oppdraget. Samtidig vil vi sette krav til den økonomiske styringen, og innføre et tydelig skille mellom drift og investeringer.

Norge må kjøpe tilbake alle forsvarsinstallasjoner som er solgt de siste årene, og bomberommene i hele landet må oppgraderes til et akseptabelt nivå.

Forsvarsmateriell må oppgraderes til dagens standard. Det må investeres i panservogner og opprettes nye panserbrigader. Luftvern må fornyes og oppgraderes over hele landet. Det må også investeres i nye helikopter til land- og sjøbaserte oppdrag som fungerer under norske forhold.

Innkjøpet som er gjort av helikoptre må kanselleres og nye helikopter som oppfyller norske særkrav må bestilles.

Brigaden i Nord-Norge må bli en fullverdig brigade igjen, og grenseforsvaret styrkes med en ny permanent garnison i Nord-Norge, den kan legges sammen med den fullverdige brigaden i nord. Slik kan man utnytte synergieffekten og ha nok utstyr og mannskap klart på kort tid i en krisesituasjon

Heimevern og sivilforsvar

Heimevernet må styrkes kraftig, og avdelinger som har blitt lagt ned de siste årene må gjenopprettes med nødvendig utstyr og kompetanse. Selv om Norge investerer i høyteknologisk forsvar, så er det på bakken at kampen vil vinnes. Dette betyr at Heimevernet, sivilforsvaret og kystforsvaret må styrkes betraktelig så man har nok mannskap, utstyr og våpen til å forvare Norge i en krisesituasjon.

Konservativt mener det var uheldig å legge ned spesialenhetene som var organisert under Heimevernet. Disse enhetene bestod av frivillige soldater som hadde interesse og engasjement

langt utover det vanlige. De var kvalifiserte til spesialoperasjoner, og ville i krisesituasjoner utgjøre en stor forskjell. Vi vil umiddelbart gjenopprette spesialenhetene under Heimevernet, og samordne innsatsen slik at de i fremtidige krisesituasjoner kan disponeres sammen med politiet.

Sivilforsvaret i Norge må styrkes betraktelig og utstyr må kjøpes inn, slik at sivilforsvaret har tilstrekkelig materiale tilgjengelig ved en krisesituasjon.

Sivilforsvaret har i altfor mange år blitt neglisjert og redusert. Dette er vår første og beste forsvarslinje ved en krisesituasjon. PDK mener at denne førstelinjen må styrkes, ikke svekkes.

Kystforsvar

Svekket kontroll over nasjonale grenser ved kysten skyldes blant annet utrangerte ubåter og korvetter, samt et nedprioritert kystvern og kystforsvar og mangel på egne overvåkningsfly. Konservativt vil umiddelbart anskaffe nye ubåter som kan tilfredsstille dagens krav til bevæpning og støynivå.

Konservativt ønsker også på sikt å øke antall korvetter. Også dagens flåte må oppgraderes og tilpasses dagens situasjon og krav til standard. Norske farvann er ikke som andre farvann og dette må det tas hensyn til ved innkjøp av nye fregatter i framtiden. Korvettene må også utstyres med oppgradert teknologi og kunne operere sammen med helikoptre. I framtiden må vi prioritere å ha et sjøforsvar som kan hjelpe til i fredstid med redningsoppdrag, og fungere effektivt i krisetid.

Feltsykehus

Det å ha tilgang til kritisk materiell i framtiden for alle forsvarsgrener må prioriteres. Det være seg naturkatastrofer, krig eller hjelp i internasjonale operasjoner. Konservativt vil at det til enhver tid skal være tre fullverdige feltsykehus i Norge. Disse kan da settes inn i nasjonale krisesituasjoner, til internasjonale oppdrag i utlandet eller ved en framtidig tenkt krigssituasjon.

Utenlandstjeneste

Det er et mål for oss at norske soldater ikke engasjerer seg mer på utenlandsk jord enn strengt nødvendig. Vi vil begrense den norske deltakelsen til konflikter der NATO må intervenere i forhold til forpliktelser overfor medlemsnasjonene. Det kan også være aktuelt å delta i regi av FN i fredsbevarende operasjoner, som for eksempel i Libanon. Slike operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot kravet til aktiviteter.

Veteraner

Konservativt ser på norske veteraner som en ressurs for samfunnet og for næringslivet. Vi vil søke å legge til rette for styrkede løsninger for sysselsetting av veteraner og gode løsninger for å ta del i humanitært og samfunnsrelatert arbeide etter endt tjeneste.

  • Konservativt vil arbeid for å snu veteranbegrepet slik at de får den respekt og anerkjennelsen de fortjener fra det norske samfunn, og at de veteraner som har gitt sin egen helse i tjeneste for Norge skal få de beste løsninger.
  • Konservativt vil jobbe aktivt for at de ulike veteranorganisasjoner og initiativ som satser eller støtter veteraner, får de beste forutsetninger for å bidra positivt rundt en helhetlig veteranplan med fokus på nye og kreative løsninger med høy effekt, og tiltak som styrker familiene rundt veteranene

Vi ser på norske veteraner som en ressurs for samfunnet og for næringslivet. Vi vil søke å legge til rette for styrkede løsninger for sysselsetting av veteraner og gode løsninger for å ta del i humanitært og samfunnsrelatert arbeide etter endt tjeneste

Svekket kontroll over nasjonale grenser ved kysten skyldes blant annet utrangerte ubåter og korvetter, samt et nedprioritert kystvern og kystforsvar og mangel på egne overvåkningsfly

Heimevernet må styrkes kraftig, og avdelinger som har blitt lagt ned de siste årene må gjenopprettes med nødvendig utstyr og kompetanse. Selv om Norge investerer i høyteknologisk forsvar, så er det på bakken at kampen vil vinnes

.

Vi vil styrke det norske forsvaret betydelig de neste fem årene. Dette for at norsk forsvar skal komme opp på et akseptabelt nivå nasjonalt og internasjonalt. Forsvaret må opp på et nivå der det kan forsvare Norge i en krisesituasjon.