Konservativt om stat og kommune

Konservativt er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser. Nasjonalstaten har vist seg egnet som byggestein for en trygg og harmonisk verden og et godt bolverk mot kontrollerende overbygg og internasjonal ensretting.

Vi ser positivt på fruktbart samarbeid mellom frie og selvstendige nasjoner, men ønsker ikke en utvikling mot overnasjonale myndigheter og politisk globalisme.

Nasjonalstaten fungerer best med relativt homogen kultur og få religiøse skillelinjer. Det er derfor viktig å føre en klok innvandringspolitikk som ikke undergraver statens stabilitet og indre styrke over tid.

Konstitusjonelt monarki og Grunnloven

Norge skal forbli et konstitusjonelt monarki som beskrevet i Grunnloven med en monark som opptrer upolitisk og samlende for folket. Suverenitet skal ikke avgis i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 115, hverken i enkeltsaker eller i summen av enkeltsaker.

Krav til representasjon

Konservativt ser med bekymring på at Norges lovgivende forsamling fylles med politikere som har sitt verv som yrke og mangler nødvendig innsikt i hverdagen utenfor politikken. Vi ønsker derfor å innføre noen enkle krav og begrensninger for de som skal lage lover som angår oss alle: Ingen skal være valgbare til Stortinget før året de fyller 25 år.

Det innføres en tidsbegrensning på tre sammenhengende perioder. Etter en periode med fravær kan man velges inn på nytt, men da bare for to perioder i strekk. Fravær grunnet annet arbeid i politikken, som deltagelse i regjering, regnes ikke med. Etter avsluttet periode skal det være fem års karantene mot lobbyvirksomhet inn mot politiske organer for både stortingsrepresentanter, statsråd og sentrale stillinger rundt disse.

Vi vil også at mulighetene for stryking og kumulering gjeninnføres ved alle valg.

Mindre byråkrati

Det er et overordnet mål for Partiet De Kristne å redusere offentlig byråkrati i størst mulig grad. I all forvaltning ønsker vi at saker løses på lavest mulig nivå, og så nær den det gjelder som mulig. Staten skal primært løse oppgaver som ikke kan løses på kommunalt nivå, kommunen primært det som ikke kan løses i familie og nabolag. Dette sikrer størst mulig frihet, mangfold og følelse av eierskap for den enkelte.

Konservativt vil utrede avvikling av fylkeskommunen som administrativ størrelse. Oppgaver som i dag tilfaller fylkeskommunen, legges til henholdsvis kommune og stat.

Konservativt vil satse tyngre på kommunen som styringsenhet. Dagens ordning innebærer sterke føringer fra sentralt hold, og gir liten frihet for lokaldemokratiet. Vi vil derfor gi kommunene større frihet i forhold til budsjett og tilpasning av regler og forskrifter til lokale forhold.

Konservativt ser positivt på at kommuner som av historiske, geografiske og demografiske grunner hører naturlig sammen, slår seg sammen til større enheter. Dette bør imidlertid skje frivillig og uten økonomisk press, etter avstemninger i befolkningen. I slike prosesser må det lages forpliktende planer for hvordan befolkningen lengst unna det nye kommunesenteret skal sikres et godt tjenestetilbud også etter sammenslåingen.

Konservativt vil også kreve økt bruk av folkeavstemninger i avgjørende veivalg for nasjonen.

Desentralisering og kostnadskontroll

Konservativt vil ta hele landet i bruk. Der det er praktisk mulig vil vi legge offentlige institusjoner utenfor Oslo, og gjerne også utenfor det sentrale Østlandet. Dette skaper arbeidsplasser og generell økonomisk vekst i distriktene. Vi vil også påse at toppledere rekrutteres etter kvalifikasjoner som eneste kriterium.

Direktører og ledere i statlige foretak skal ha konkurransedyktige lønnsavtaler, men vi vil ha tydelige lovreguleringer på lukrative pensjonsordninger og «fallskjermer» i offentlige stillinger.

Gjeld knyttet til bolig er den viktigste grunnen til at familier får lite tid sammen. Konservativt ønsker at det skal være mulig for alle å skaffe seg egen bolig uten å måtte binde opp to fulle inntekter i flere tiår.

Konservativt vil at kun norske statsborgere skal ha stemmerett ved norske valg

Innføre tidsbegrensing på Stortinget (3 sammenhengende perioder)

Konservativt vil innføre alderskrav til Stortinget (25 år)