SØRGER FOR NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT

Konservativt sørger for nye arbeisplasser og økte skatteinntekter til Lindesnes Kommune

MED KLØKT, MOT OG HANDLEKRAFT HAR ODDBJØRN HÅLAND, INNVALGT FOR KONSERVATIVT I LINDESNES I AGDER, SØRGET FOR MANGE NYE ARBEIDSPLASSER OG ØKT SKATTEINNTEKT FOR KOMMUNEN. «DET STÅR DET RESPEKT AV», SKRIVER ELI ANNE SJØLINGSTAD I SIN REDEGJØRELSE OM SAKEN.
 

Konservativt Lindesnes har som et av sine mål å bygge, utvikle og styrke lokalsamfunnet. Den «store» saken i 2023 var JA eller NEI til utbygging av Sodevika – et sjønært område med muligheter for utvikling i forbindelse med havvind. Her var det sterke meninger og stort engasjement blant velgerne.

Da partiet prinsipielt er motstandere av naturødeleggelse som vindturbiner gir, og ser på det som et blindspor i energidebatten, var det naturlig å gå for et nei. Våre kunnskaper om Sodevika hadde vi i all hovedsak fra lokalavisen Lindesnes. Avisen fronter nei-siden, og det kan vel sies at ulempene har blitt overkommunisert.

I generalplanen fra 1977 er dette området bestemt for industri, og i 2012 blei det regulert til næring. Riktignok er det ennå̊ ukjent hva slags industri som kan komme til Sodevika, men områder med direkte tilgang til dypvannskai er det mangel på i Sør-Norge. Vi har i vår kommune industri som jobber med planer om store nyetableringer med behov for nevnte kaitype.

Det viste seg også̊ at Sodevika likevel ikke er det store utfartsområdet. Det blei etter hvert mer og mer klart at en slik utbygging ville ha positive sider. Den ville bety utvikling, vekst og nye arbeidsplasser. Ringvirkningene vil komme innbyggerne og kommunen til gode i form av økt aktivitet, arbeids- plasser og skatteinngang. Det vil gjøre Lindesnes til en mer attraktiv kommune å bo og arbeide i.

Kommunen sliter med stor gjeld som betyr økende skatter og avgifter for befolkningen. Når helsehuset står ferdig, vil gjelden beløpe seg til nærmere
3 milliarder.

 I tillegg kommer fremtidig utbedring av vannforsyning og kloakkrenseanlegg på mellom 300 og 500 millioner. Da saken om bygging av nytt helsehus til 1 milliard blei vedtatt, blei det en game changer for Oddbjørn Håland, vår mann i kommunestyret. Han innså̊ at å snu i saken om utbygging av Sodevika, var en riktig ting å gjøre. Han tok et ansvarlig og gjennomtenkt valg og kontaktet det aktuelle firma, Bertelsen & Garpestad, med spørsmål om flytting til kommunen, og firmaet reagerte positivt. Handlingen viser kløkt, mot og handlekraft det står re- spekt av.

I ettertid har det kommet mye kritikk på̊ dette skiftet av ståsted. Hålands påstand om at kommunen vil kunne få en skatteinntekt på ca 50 millioner, har blitt hånlig avvist. Firmaet B&G kan imidlertid opplyse at dette tallet på ingen måte er usannsynlig på sikt. De ser for seg en fremtidig arbeidstokk på oppimot 1200. En industriarbeidsplass med utenforskap. Dette gir 3 indirekte årsverk. Dersom halvparten av disse bor i kommunen, kan skatteinntekten beløpe seg til 75,6 mill. sikre industriarbeidsplasser, bygg og primærnæring er nøkkelen til en stabil skatteinngang.

En av fire står i utenforskap i Lindesnes kommune. Sosialutbetalinger og virkemidler for bo og levekår er en kommunal kostnad vi kan påvirke med økt sysselsetting.

NAV beregner den samfunnsøkonomiske gevinst til å være ca. 525 000 kroner hvert år per person som er sysselsatt fremfor å motta trygd. De oppfordrer politikerne til å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen hvis de ønsker å gjøre noe med utenforskap. Mange i utenforskap mangler kanskje utdanning, men er flinke til å jobbe. Industri, bygg og primærnæring tilbyr mer fysisk arbeid uten behov for lang utdanning. B&G jobber bevisst og med stor suksess for å gi arbeid til denne gruppen. Får vi en 20-åring ut i arbeid fram til han er 66 år, vil samfunnsøkonomisk gevinst for vedkommende være mer enn 24 millioner. Industriarbeidsplasser skaper verdiskaping også̊ langt utover de direkte skattekronene kommunen får.

Vi har denne sjansen nå̊ og må̊ gripe den. Konklusjonen blei da et ja til Sodevika.