Konservativt er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser. Selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser.

Nasjonalstaten har vist seg egnet som byggestein for en trygg og harmonisk verden og et godt bolverk mot kontrollerende overbygg og internasjonal ensretting. Vi ser positivt på fruktbart samarbeid mellom frie og selvstendige nasjoner, men ønsker ikke en utvikling mot overnasjonale myndigheter og politisk globalisme.

Nasjonalstaten fungerer best med relativt homogen kultur og få religiøse skillelinjer. Det er derfor viktig å føre en klok innvandringspolitikk som ikke undergraver statens stabilitet og indre styrke over tid.

Konservativt partiprogram 2021 – 2025

Partiprogram for Konservativt i perioden 2021 – 2025. Du kan lese hele programmet med å klikke på knappen lenger ned på siden. Bli med på laget du også. Konservativt ble stiftet for å fremme de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner. En del av disse verdiene har forvitret de siste årene, og det har gitt oss lover som bare for en generasjon eller to siden var helt utenkelige. Når Konservativt tar kampen om Norges framtid, vil det helt naturlig bli et fokus på en del av disse sakene. Vår visjon strekker seg likevel lenger enn til noen utvalgte symbolsaker. Vår ideologi er dypt forankret i Bibelen og det judeo-kristne verdensbildet, preget av respekt for livet, individets frihet og hver enkelts ansvar for eget liv og sin nestes ve og vel. Dette fundamentet legger en grunn for en sunn og solid utvikling av hele samfunnet, og vi kan derfor tilby en bred plan og en helhetlig politikk for dette landet.

Konservativt kjernesaker

 
 • Nei til EØS

Konservativt ønsker å avvikle EØS avtalen, vi vil heller satse på bilaterale avtaler med våre nærmeste handelspartnere.

 • Frihet og trygghet for alle

For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet Gud har lagt foran oss, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre.

 • Nei til vindturbiner til lands og til havs

Nasjonaliser vannkraften og innfør makspris nå!

Konservativt ønsker å oppgradere vannkraftverkene i Norge, og fortsette med å tilby ren energi til alle husstander i Norge. Konservativt vil nasjonalisere all vannkraft.

 • Ja til nasjonalstaten, og nasjonalt selvstyre og nei til økt globalisme

Rent økonomisk står Norge i en særstilling i verden. Det gjør oss sikkerhetsmessig utsatt, men det gir oss også ressurser til å gjøre en forskjell internasjonalt. Konservativt mener vi trenger et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med andre makter, men at vi ikke hører hjemme i en union med andre stater

 • Trekke Norge ut av FNs migrasjonsavtele og Paris avtalen

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Konservativt vil også at agenda 2030 ikke blir implementert i Norge.

 • Ja til et familievern

Barnevernet slik det er i dag må gjennomgå en gjennomgripende reform. Dagens Barnevern skal deles i to, med en familietjeneste og en påtalemyndighet som langt på vei skal jobbe uavhengig av hverandre. • Familietjenesten skal, når det er nødvendig og ønsket, hjelpe familiene og sette dem i stand til å ta vare på sine oppgaver. Påtalemyndigheten for barn og ungdom skal kunne gripe inn ved fare for liv og helse, dog etter kjennelse fra uavhengig dommer. Omsorgsovertagelse og straffeforfølgelse skjer kun i tråd med politifaglig vurdering av straffeprosessloven og etter straffeprosessens regler.

 • Ja til bedre helsetilbud i Norge

Konservativt vil fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G.) Konservativt vil at pengene skal følge pasientene og ikke omvendt. Konservativt vil likestille tannpleie med helsepleie.

 • JA til kontanter

Kontanter er i dag et tvungent betalingsmiddel. Konservativt mener det er viktig for borgernes frihet at det fortsetter å være slik.

 • Reversere nærpolitireformen

Reversere den såkalte «nærpolitireformen» og sikre operativt personell ute i lokalmiljøene. Konservativt vil også senke kriminell lavalder til 14 år. Konservativt vil også se på muligheten til å opprette ungdomsfengsel

 • Et sterkere forsvar

Konservativt vil ha en forsert oppbygging av forsvaret i Norge.

 • Avvikle og privatisere NRK

Konservativt vil Selge NRK og fjerne den statlige finansieringen helt.

 • Innvandring

Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie. Dette vil også være mer rettferdig, da man i større grad kan hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge for å søke opphold.

 • Skatter og avgifter

Konservativt vil forenkle avgiftsstrukturen både i stat og kommune. Vi vil ha et selvkostprinsipp, der øremerkede avgifter i utgangspunktet skal dekke selvkost for det avgiften gjelder. Offentlige inntekter skal i hovedsak komme fra ordinære skatter. Det er en del av Konservativts grunnleggende ideologi at det offentlige apparatet skal være så lite og smidig som mulig. Når staten tar på seg færre oppgaver, vil det bli behov for færre kroner inn i statskassen. Det betyr igjen lavere skatter, og større økonomisk handlingsrom for den enkelte

 • Retten til liv. Vi vil arbeide utrettelig for at livets verdi skal vernes fra unnfangelse til naturlig død