Olje og energi

Mye av velstanden i Norge kan, direkte eller indirekte, føres tilbake til den vellykkede utvinningen av olje og gass i Nordsjøen. Selv om dette er en begrenset ressurs som en dag tar slutt, ønsker Konservativt en fortsatt sterk satsing på olje og gass på norsk sokkel. Det betyr at man må åpne for nye leteområder og opprettholde et sterkt fokus på miljø og sikkerhet. Konservativt vil arbeide for at videre satsing skjer med den ytterste varsomhet, og at det stilles strenge krav til næringen når den ekspanderer videre nordover.

Den kompetansen Norge har skaffet seg gjennom tiår med olje- og gassutvinning, bør ta oss videre inn i nye områder for ren og miljøvennlig energi, herunder utnyttelse av bioenergiløsninger og bruk av naturgass fremfor olje til oppvarmingsformål. Norge skal være en betydelig energiprodusent også i fremtiden. Generelt bør Norge satse tungt på forskning og utvikling av ren og fornybar energi. Forskning på alternative kraftkilder må gis vesentlig bedre rammebetingelser.

Selv om Konservativt er stor tilhenger av privat eierskap og fritt marked, mener vi det er en offentlig oppgave å forvalte nasjonale ressurser på vegne av befolkningen. Vi er derfor mot alle former for salg av nasjonale kraftressurser ut av Norge. Dagens frie kraftmarked har skapt en ubalanse i prisen på kraft innenlands. Vi ser at kraftprodusentene ikke tar tilstrekkelig hensyn til fremtidig behov i eget land, men satser på kortsiktig gevinst. Dette medfører dyr kraft på vinteren når behovet er størst i Norge. Dette kan forhindres ved strengere regulering av magasinene før vinteren setter inn i landet.

  • Gi enkel og rask konsesjonsbehandling for utbygging av småkraftverk Gjøre det attraktivt å investere i norsk industri
  • Være proaktiv i salg av teknologi for olje- og gassutvikling globalt Fokusere på god forvaltning av naturen ved utvikling av industri

Ha samme økonomiske betingelser for innenlandske og utenlandske eiere Styrke teknologisk utdannelse og forskning
Innføre differensierte avgifter på detaljhandel for å demme opp mot grensehandel Forenkle lover og regler for små og mellomstore bedrifter

Investere mer av oljefondet i infrastruktur, forskning og utvikling i Norge Redusere selskapsskatten

Vi vil blant annet legge sterke begrensinger på salg av elektrisk kraft over landegrensene, også gjennom kabler i eller over sjø. Vi vil sikre norsk kontroll over kraftpriser til norske borgere.

Konservativt vil gå inn for at oljefondet i større grad skal investeres i varige verdier som infrastruktur og kunnskapsutvikling.

Det må utlyses tilstrekkelig nytt areal for konsesjonsrunder slik at norsk sokkel er attraktiv for både norske, utenlandske, små og store selskaper. Norsk petroleumspolitikk må være langsiktig og forutsigbar slik at norsk sokkel tiltrekker seg nødvendig kapital og kompetanse. Det er viktig å legge til rette for at norske selskaper og aktører innen olje og gass er internasjonalt ledende innen teknologi og sikkerhet.

Strøm og kraft

I dag betaler strømkundene både for nettleie og faktisk forbruk av kraft. Noen selskap bygger ut infrastruktur med tanke på eksport til andre deler av landet (eller utlandet), men belaster kundene lokalt for de økte kostnadene. Dette slår svært uheldig ut i fylker med lave innbyggertall, og gir store geografiske forskjeller på strømregningen. Samtidig tar kommune, fylkeskommune og stat ut mange millioner i utbytte hvert år fra kraftselskapene. Dette gir urimelig høye strømpriser i et land med et klima der elektrisk strøm er nødvendig for alle.

Konservativt vil utrede løsninger som sikrer tilnærmet lik nettleie for alle forbrukere over hele landet. Vi mener det må settes strengere krav til hva nettleien skal gå til. Utbygging og vedlikehold av strømnettet må prioriteres høyere.

Konservativt vil for øvrig gjøre det lettere å bygge ut småkraftverk til eget forbruk. Vi vil forenkle søknadsprosessene betydelig, og flytte konsesjonsbehandlingen til kommunene selv.

Vi vil for øvrig gjøre det lettere å bygge ut småkraftverk til eget forbruk. Vi vil forenkle søknadsprosessene betydelig, og flytte konsesjonsbehandlingen til kommunene selv.

Konservativt vil innføre makspris inntil vi kan fremforhandle nye bilaterale avtaler om eneregi som ikke avgir nasjonalt eierskap til vår vannkraft.

Vi vil blant annet legge sterke begrensinger på salg av elektrisk kraft over landegrensene, også gjennom kabler i eller over sjø. Vi vil sikre norsk kontroll over kraftpriser til norske borgere.

Den kompetansen Norge har skaffet seg gjennom tiår med olje- og gassutvinning, bør ta oss videre inn i nye områder for ren og miljøvennlig energi, herunder utnyttelse av bioenergiløsninger og bruk av naturgass fremfor olje til oppvarmingsformål.