Klima, miljø og naturforvaltning

Klassisk kristen forståelse legger til grunn at jorden er skapt av Gud, og at mennesket har et forvalteransvar. Konservativt mener derfor vi må forvalte kloden og ressursene som finnes her på en langsiktig og bærekraftig måte, til beste for oss selv og fremtidige generasjoner. Industriutvikling og økonomisk vekst må skje på en måte som ikke ødelegger kloden for dem som kommer etter oss.

Konservativt ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning. Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme.

Klima

Konservativt ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning. Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

På denne bakgrunnen vil Konservativt trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet.

Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles.

Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå. Vi vil skille mellom klima og miljø.

Miljø og forvaltning

Konservativt mener behovet for en ren og frisk klode må holdes fram i internasjonale fora. Vi vil derfor jobbe aktivt med internasjonale avtaler som har som mål å begrense og reversere kortsiktig og skadelig utnyttelse av naturressursene.

Miljøtiltak skal ikke være tuftet på ubegrunnet frykt eller tendensiøs forskning. Særlig vil vi legge vekt på at tiltak skal være reelle og effektive. Vi vil ikke drive med symbolpolitikk eller tiltak som bare er egnet til å øke skattetrykket eller berike bedrifter og organisasjoner som lever av miljøindustrien.

Konservativt ser med bekymring på all plasten som finner vei ut i havet og havner i næringskjeden. Vi vil at Norge skal ta et internasjonalt initiativ til å lage en plan for opprensking av vannveier og havområder som er rammet. Norge bør bruke en del av det nåværende bistandsbudsjettet til å utvikle teknologi for å stanse flommen av plast fra verdens ti største elver og vannveier ut i havet.

Ressursforvaltning

Konservativt ser positivt på ønsket om å gjøre kloden renere. Vi vil derfor sette av midler til videre forskning på nye og rene energikilder, og utvikle samarbeid med forskningsmiljøer i andre land som er verdensledende på disse områdene.

Selv om batteridrevne biler har positiv effekt på luftkvaliteten i våre største byer, ønsker vi ikke en hastig og forsert avvikling av biler med forbrenningsmotor. De fleste el-biler har ennå ikke nødvendig trekk- og lastekapasitet til helt å fortrenge den tradisjonelle bilen, og dagens rekkevidde er ikke alltid forenelig med det norske kjøremønsteret i utkantstrøk. Det er også usikkert om produksjonen av ren kraft vil være stor nok til å dekke behovet for en utvidet el-bilpark i nærmeste framtid. Det er lite hensiktsmessig å kreve overgang til el-biler for å lade med strøm produsert på fossilt brensel. Partiet De Kristne vil også utrede de sikkerhetsmessige faktorene med tanke på batteribrann, særlig på ferjer og i tunneler.

Vannkraft

Norges økende energibehov kan i sin helhet dekkes gjennom effektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det er betydelig mer skånsomt for natur og miljø enn å etablere nye.

Konservativt vil:

  • Trekke Norge ut av alle forpliktelser knyttet til Paris-avtalen
  • Føre en selvstendig utformet klimapolitikk uavhengig av FN og andre overnasjonale enheter
  • Stanse forskjellsbehandlingen av transportmidler med ulik utslippsteknologi
  • Investere i gode miljøtiltak og innovativ miljøteknologi Ta internasjonale initiativ for å fjerne plasten i havet
  • kraftverk basert på annen teknologi, som eksempelvis vindturbiner. Vi vil derfor begynne prosjektering av dette arbeidet før andre ressurser belastes.
 

Vindkraft

Selv om vi ønsker fornybare energikilder velkommen, vil Partiet De Kristne stanse all videre utbygging av vindturbiner på norsk jord. Både på land og til havs har inngrepene og skadene på natur og landskap vist seg uforholdsmessig store, og effekten kan ikke forsvare kostnaden. Konservativt  vil forby utbygging av vindkraft og kreve at eksisterende produsenter betaler for fjerning av eksisterende anlegg. Konservativt  vil fjerne alle subsidier til videre utbygging av vindkraft, inntil slik utbygging er stanset.

Olje og gass

Konservativt ønsker å finne og utnytte alle energiressurser på norsk sokkel som kan utvinnes økonomisk og miljømessig forsvarlig.

Konservativt vil arbeide for fortsatt olje- og gassproduksjon i Norge. Vi vil også avvikle alle incentiver og subsidier for å øke andelen el-biler i Norge, el-ferjer og annen elektrifisering av olje- og gassdrevet energibehov. Elektrifisering av olje- og gassplattformer skal avvikles. Avgifter på olje, gass og bensin skal reduseres.

Artsmangfold

Arter som forsvinner kommer aldri tilbake, med de uante konsekvensene det får i våre mange økosystemer. Partiet De Kristne vil derfor prioritere tiltak som tar vare på artsmangfoldet. Det er spesielt viktig å ta vare på artsmangfold og ressurser i havet, da Norge har ansvar for store havområder – også i en internasjonal sammenheng. Vi vil derfor sette strenge krav til sikkerhet og miljø til alle skip som beveger seg i norsk farvann.

Vi anser genmodifisering av planter og såkorn som en trussel mot det naturlige artsmangfoldet. Genmodifisering av planter for å tåle en større mengde av giftige sprøytemidler er ikke bærekraftig. På lang sikt vil det redusere forsyningssikkerheten, skade jordsmonnet og utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Partiet De Kristne vil derfor si nei til patentrettigheter på planter, dyr og gener.

Vi er også kritiske til å implementere rammer og føringer i forvaltningen som ikke har hatt en bred demokratisk behandling. Et eksempel er Agenda 2030s føringer for arealplanlegging i kommunene.

Rovdyrforvaltning

Norge har et rikt dyreliv, der mat produseres over hele landet gjennom beitebruk både på innmark og i utmark. Dette fører til konflikt mellom rovdyr og mennesker. PDK ønsker å prioritere matproduksjon og annen næring der slike konflikter oppstår, og fellingstillatelse må da gis uten unødig opphold. Bestandsmålene for kongeørn, gaupe, jerv, bjørn og ulv må bestemmes ut fra en restriktiv forståelse, og de som lever nært inn på rovdyrene må ha stor påvirkningsmulighet til å fastsette disse målene

Vi ser med bekymring på all plasten som finner vei ut i havet og havner i næringskjeden. Vi vil at Norge skal ta et internasjonalt initiativ til å lage en plan for opprensking av vannveier og havområder som er rammet.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå.

Vi ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning. Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden

Vi vil stanse all videre utbygging av vindturbiner på norsk jord. Både på land og til havs har inngrepene og skadene på natur og landskap vist seg uforholdsmessig store, og effekten kan ikke forsvare kostnaden