Innvandring og flyktninger

Konservativt mener det er viktig at Norge som et rikt land strekker seg langt for å hjelpe nødstilte mennesker andre steder i verden. Norge er et lite land, med relativ liten og homogen befolkning som trenger en sterk, bærende kultur med felles verdier og kjøreregler. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til uten uheldige konsekvenser.

Verdigrunnlag

Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk. Mennesker som får opphold i Norge må tilpasse seg de normer og verdier som gjelder her.

Dette gjelder blant annet respekten for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Konservativt mener også det er riktig og naturlig at vi under ellers like forhold prioriter flyktninger med en kulturell og religiøs bakgrunn som avviker minst fra den rådende kulturen i Norge.

Flyktninger og asyl

Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie. Dette vil også være mer rettferdig, da man i større grad kan hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge for å søke opphold.

Norge ha smidige og effektive systemer for å håndtere de som søker asyl her i landet. De som åpenbart ikke har rett på opphold skal siles ut og sendes tilbake umiddelbart.

Dette frigjør kapasitet til å behandle de andre sakene raskere, og det styrker asylinstituttets omdømme i befolkningen. Reelle flyktninger med rett til opphold, bør raskt hjelpes til et meningsfylt liv som aktive deltagere i det norske samfunnet.

Konservativt vil opprettholde asylinstituttet. En stat skal fortsatt kunne gi forfulgte personer beskyttelse på eget territorium, på ambassader og ombord på fartøyer under nasjonens flagg. Men vi mener det undergraver asylinstituttet at mennesker reiser fra land til land før de ber om asyl. Flyktninger skal søke asyl i nærmeste trygge land. Reiser de videre derfra av egen vilje, er de ikke lenger flyktninger, men søker materiell framgang. Det bør ikke utløse noen rett til opphold i Norge.

Immigranters rettigheter

Konservativt mener det ikke skal være noen selvfølge at alle som kommer til Norge skal ende opp som statsborgere. Det må være en grunnleggende forutsetning at mennesker som søker en trygg havn på grunn av kriser og konflikter i eget hjemland skal vende hjem så snart det er trygt.

Det er Statens ansvar å trygge landet, både militært og med tanke på hvem som krysser grensene. Men de som har grunn til lovlig opphold skal tas imot med gjestfrihet og varme. Vi vil derfor oppmuntre både privatpersoner, kristne menigheter og andre frivillige organisasjoner til å vise omsorg for de som allerede er inne i landet, enten de er asylsøkere, flyktninger eller innvandrere.

Dagens maksimale pensjonsrettigheter opptjenes etter 40 års medlemskap i folketrygden. Konservativt vil at denne ordningen skal gjelde for alle og fjerne rettigheten til 40 års automatisk opptjening for flyktninger.

Konservativt vil føre en restriktiv politikk rundt familiegjenforening.

Det er Statens ansvar å trygge landet, både militært og med tanke på hvem som krysser grensene. Men de som har grunn til lovlig opphold skal tas imot med gjestfrihet og varme.

Dagens maksimale pensjonsrettigheter opptjenes etter 40 års medlemskap i folketrygden. Konservativt vil at denne ordningen skal gjelde for alle og fjerne rettigheten til 40 års automatisk opptjening for flyktninger.

Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie. Dette vil også være mer rettferdig, da man i større grad kan hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge for å søke opphold.

Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk. Mennesker som får opphold i Norge må tilpasse seg de normer og verdier som gjelder her