Høringsuttalelse vedrørende konverteringsterapi og ny §270 i straffeloven

Regjeringen Støre, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ønsker å innføre forbud «mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi» – konverteringsterapi skal forbys.

Minstekravet for et lovforslag bør være at alle vet nøyaktig hva formålet er.

Det er ikke realiteten her. I høringsdokumentet skriver departementet: «Det finnes lite forskningsbasert kunnnskap om omfanget av konverteringsterapi i Norge». Og videre: «Som både den danske og den svenske rapporten understreker, er det ikke lett å finne en omforent definisjon på konverteringsterapi (omvendelsesterapi).»

Med andre ord ønsker regjeringen å forby noe de ikke kan definere. Noe de ikke kjenner omfanget av. Det nærmeste høringsforslaget kommer i å avsløre intensjonen i forslaget finnes i kap 1:

«Konverteringsterapi kjennetegnes av handlingens agenda».

Det presiseres videre at:

«Departementet mener at straffeansvar for utføring av konverteringsterapi ikke kan være betinget av om mottakeren har samtykke eller ikke».

Det er med andre ord ikke først og fremst konkrete handlinger som skal rammes. Men tanken som ligger bak, dvs man er inne på områdene trosfrihet, ytringsfrihet og individets rett til selv å bestemme over sitt eget liv. Med andre ord en lovigvning som vi kjenner fra totalitære samfunn.

Med begrepet konverteringsterapi assosierer man i det minste en form for struktur eller systematisert prosess, jmf begrepet terapi.

Det er derfor klart at det er tankegodset bak lovforslaget som representerer det totalitære angrepet. På andre menneskers frihet. I slutten av kap 1 spesifiserer departementets høringsnotat at

«informasjonsvirksomhet rettet mot enkeltpersoner … gjennom for eksempel oppsøkende samtaler, sms, direktemeldinger i sosiale medier og tilsvarende rammes».

Her skal enhver som er uenig med gjeldende ideologi straffes. Det er definisjonen på en totalitær tankegang, og det er lovforslaget selv som representerer dette.

Statsråd Trettebergstuen har vært forfatter til en bok med tittel «Homo, for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo». I lovforslaget Kap 11.1 vedrørende straffeloven står det «§270 Konverteringsterapi:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre….. sin seksuelle orientering….».

Med tanke på at smser skal straffes, må jo en hel bok rammes. Eller er ikke dette en lov som sikrer likhet for loven?

Om der er mennesker som «har lyst til å bli homo», eller der er mennesker som søker å håndtere sin seksualitet på en annen måte og i en annen retning enn det aktivistene bak lovforslaget søker. Så er Norge fremdeles et fritt land forankret i den kristne tro og arv. Vel og merke så lenge lovforslag av denne kategori blir avvist av Stortinget.