Helse og sosial

Konservativt mener det offentlige skal sikre at alle i Norge får tilgang til relevante helsetjenester, men er positive til at sykehus og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.

Private foretak

Vi mener private foretak kan levere fullgod kvalitet og effektivitet, og gi et mer variert og tilpasset tilbud. For å sikre kvaliteten til de forskjellige tjenesteyterne/leverandørene av helsetilbud vil Partiet De Kristne innføre en sertifiseringsordning som inkluderer uanmeldte revisjoner.

Konservativt ønsker at omsorgen for syke og pleietrengende skal være så nær og personlig som mulig. Det er uheldig for pasienten at tilbudet blir upersonlig, langt hjemmefra og uten sammenheng med resten av tilværelsen. Vi ser derfor positivt på framveksten av private alternativer rundt om i norske byer og bygder.

Stykkpris

Konservativt mener det er en god løsning at det offentlige fortsatt finansierer helsevesenet, men at markedet får skape tilbud som er variert og rettet mot brukers tilfredshet.

Konservativt tror imidlertid det er fornuftig å finansiere helsevesenet gjennom en stykkprisordning, der pengene følger pasienten.

Ved stykkprisfinansiering får behandlingsinstitusjonen tilskudd per produsert tjeneste. En slik ordning vil på sikt øke kvaliteten, sikre hensiktsmessig bruk av leger og sykepleiere, og sette pasienten i sentrum som kunde.

Konservativt ønsker altså å legge til rette for at pasienter selv styrer tilbudet på helsetjenester. Dette gjøres ved at folketrygden betaler for behandlingen på behandlingsstedet pasienten velger. Tjenestene utføres ikke nødvendigvis i offentlig regi, men for det offentliges regning.

Helsemessige plager som er til vesentlig ulempe for barn og unge bør sortere under det offentlige helsevesenet og falle inn under gode offentlige støtteordninger. Konservativt ønsker en full gjennomgang av ulike økonomiske ordninger for mindreårige.

Sykehus

Det er viktig at vi også har sykehus i Norge som er store nok til å tilby et fullverdig utdanningstilbud innen de ulike spesialiteter og tjenester som hører et moderne helsevesen til. Vi vil derfor påse at landets mange universitetssykehus har en størrelse og funksjon som sikrer optimal undervisning av elever og studenter, og at kvaliteten på utdannelsen av legespesialister er tilfredsstillende. Vi vil blant annet sørge for at universitetssykehusene har ressurser til å drive medisinsk forskning.

Vi vil også legge ned de regionale helseforetakene og etablere statlig styring for å sikre likeverdig tilbud i hele landet. Konservativt er positive til at sykehus kan utvikle spesialkompetanse og ta imot pasienter fra hele landet. Vi ønsker også at det skal være kortest mulig vei til nærmeste fødestue.

Tannhelse

Konservativt ser det naturlig at tannhelsetjenesten legges inn under den allmenne helsetjenesten, og at tannpleie blir gratis med en nærmere bestemt egenandel.

Refusjon til nødvendig tannregulering tilbakestilles til nivået i 2019.

Glemte» pasientgrupper

Konservativt ser med bekymring på at enkelte pasientgrupper føler seg glemt eller oversett, noen ganger på grunn av svak kompetanse eller uenighet om diagnostikk. Eksempel på dette er mennesker med nakkeskader og utmattelsessyndrom. Vi ønsker økt satsing på bedre diagnostikk, noe som for mange utløser rettigheter fra forsikringsselskaper og NAV. I slike tilfeller ønsker vi vurderinger fra et fagråd som er sammensatt av uavhengige eksperter på det aktuelle området.

Eldre og pleietrengende

Konservativt mener at landets borgere skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, økonomi og hvor i landet du bor. Alle eldre må få den hjelpen de trenger når de blir for syke og skrøpelige til å klare seg hjemme.

Konservativt vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt

 • Sikre at ventelistegarantiene for behandling blir fulgt
 • Vedta nasjonale minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike typer sykehus og etablere et tilsyn som etterser disse
 • La pengene følge pasienten, så pasienter fritt kan velge behandlingssted (rettighetsbasert stykkprisfinansiering)
 • Redusere bruken av egenandel på reseptbelagte medisiner
 • Øke investeringstilskuddet så det blir lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser avlastningsplasser og dagtilbud.
 • Konservativt vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenestene for pasienten må henge sammen i en kjede der alle ledd er like sterke.

Konservativt vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene. Gjennom individuell plan (IP) og stykkprisfinansiering vil vi legge til rette for forutsigbarhet og valgfrihet for den enkelte bruker. Valgfriheten bør gjelde både hvilken kommune man vil bo i og på hvilket sykehjem eller omsorgsbolig i denne kommunen man vil bo i.

Konservativt vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset den enkeltes interesser og evner. Vi vil også arbeide for at alle beboere og brukere får nok mat og at denne er god og næringsrik.

Psykisk helse

Den psykiske helsetjenesten skal gi et bredt og helhetlig tilbud. Det er ønskelig med et mangfold av behandlingstilbud, herunder også kristne, private behandlingstilbud som på en særskilt måte

At eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass

 • Kreve at alle på alders- og sykehjem har lovfestet rett på enerom
 • At ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal kunne bo sammen om de ønsker det
 • Alle rettigheter som de eldre bør ha må lovfestes og det må få konsekvenser når lovene brytes. Et uhildet eldreombud i hvert fylke må på plass
 • Stykkprisfinansiere alders- og sykehjemsplasser (pengene følger bruker)
 • Øke investeringstilskuddet så det blir lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser
 • Gjøre det enklere for private å bygge alders- og sykehjem
 • Sikre en helhetlig kjede i eldreomsorgen og sette brukeren i fokus
 • Gi aktører i helsesektoren gode vilkår for å ta høyde for eldrebølgen
 • Fjerne trygdesamordningen for ektefeller
 • Gi alle som ønsker det trygghetsalarm, uavhengig av økonomi
 • Sikre individuell tilpasning, både i hjemmet, i rehabilitering og på institusjon
 • Sikre trygghet og forutsigbarhet gjennom individuell plan
 • Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G)

Vi vil fokuserer på den åndelige dimensjonen ved mennesket. Her skal penger følge pasienten på lik linje med statlige og kommunale tilbud. Psykiske helsetilbud bør være lett tilgjengelig og uten ventetid for den som trenger hjelp. Derfor er det viktig å øke kapasiteten slik at mennesker som trenger behandling for nødvendig helsehjelp. I en krise må man selv kunne kontakte nærmeste behandlingssted for å få hjelp. Ambulerende teamtjenester må styrkes og videreutvikles.

Tjenestetilbudet i kommunene må være på plass før en bygger ned behandlingstilbudet i institusjon. Mange kommuner gir et godt tilbud, men sett under et er de kommunale tilbud svært mangelfulle i dag. Alt for mange blir sittende passive og ensomme i egen leilighet, og behandlingstilbudet er ofte ensidig knyttet til medisinering. Konservativt krever at det blir ført kontroll med at alle kommuner følger opp gjeldende lover og regelverk, og at de stiller opp med fungerende bofellesskap til alle i brukergruppen som har behov for det. Her må det være nok fagpersonell som bidrar til helsefremmende prosesser som å gi emosjonell støtte og omsorg, og være med på skape trygge fellesskap, mestring og tilhørighet. Samtidig må de åpne opp for reell brukermedvirkning og vise vilje til å se på pårørende som en resurs.

Det er viktig å fokusere på forebygging av psykisk lidelse. Vi mener derfor at undervisning i psykisk helse på ungdomsskolen og videregående bør være en del av fagplanen, og lærerne bør få obligatorisk undervisning i psykisk helse i sin grunnutdanning. En vil da ha større muligheter for å oppdage problemer på et tidlig tidspunkt, og tilby mennesker relevant behandling når de trenger det. Konservativt vil vurdere behovet for flere institusjoner med kompetanse for behandling av dobbeltdiagnoser opp mot eksisterende tilbud.

NAV

Det er innført mange reformer i de senere år, og vi kan ikke se at resultatet er som forventet. Her vil Partiet De Kristne kreve en omfattende revisjon, og sette krav til resultatoppnåelse. Velferdsordninger må underlegges en helhetlig politikk.

 • Konservativt vil gjøre det enklere for personer med gradert arbeidsevne å komme tilbake i aktivt arbeidsliv. Dette vil lønne seg både samfunnsøkonomisk, for næringslivet og for den enkelte person.
 • Øke kapasiteten slik at mennesker som trenger psykisk helsehjelp får nødvendig behandling
 • At psykiatriske pasienter skal få benytte seg av gode behandlingstilbud i utlandet når tilsvarende tilbud ikke finnes i Norge
 • At det blir ført kontroll med at gjeldende lover og regelverk blir fulgt opp i kommunene
 • Bedre samarbeidet mellom førstelinjetjenesten (kommunen) og andrelinjetjenesten (spesialisthelsetjenesten)
 • Senke medisinsk overforbruk i hele helsesektoren

Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse ved helt spesielle behov, og ikke et varig livsopphold. De som ikke har helse til å arbeide, skal vurderes for uføretrygd.

Konservativt vil som en hovedregel at alle arbeidsføre som av ulike grunner trenger dagpenger eller andre ytelser, skal jobbe noen timer hver uke som gjenytelse. Det å ha noe å gå til hver dag gir struktur på livet og styrker selvfølelsen.

Rusomsorg, rehabilitering og forebygging

Konservativt ser med bekymring på den utstrakte bruken av rus i Norge. Vi ser det som avgjørende at færre begynner å bruke illegale rusmidler, og at de som ruser seg får hjelp før misbruket rekker å ødelegge liv og helse.

Konservativt vil ikke ha en dogmatisk tilnærming til denne problematikken. Vi mener målet om redusert bruk av rus er det viktigste, og vil løpende evaluere virkemidlenes effekt. Samtidig tror vi det er riktig med tydelig tale også i lovverket, da det gir viktige signaler til samfunnet om at rusmisbruk ikke er greit. Dette vil også støtte foreldre og foresatte i å skape gode holdninger hos barn og unge.

Konservativtvil støtte en helhetlig politikk i forhold til rusmisbruk. Vi mener det bør lages en ubrutt kjede fra forebyggende arbeid tidlig i livet, til adekvat behandling og rehabilitering for dem som rammes tungt av misbruk. I denne kjeden involveres alle relevante og berørte instanser; familie, skole, nærmiljø, NAV, helse- og sosialvesen, barnevern, menigheter og organisasjoner, politi og kriminalomsorg. Konservativt er opptatt av at behandling av ruslidelser skal skje med respekt for individets personlige integritet, og i tråd med grunnleggende rettigheter.

Konservativt mener private og frivillige aktører har en viktig rolle å spille både i forebyggende og behandlende arbeid og i rehabilitering. Vi vil derfor gi stor frihet til å utvikle tilbud som er tilpasset hver enkelt bruker, og legge til rette for at institusjoner som kan vise gode resultater får gode arbeidsvilkår. Vi vil kreve at alle som får tildelt offentlige midler til bruk i rusbehandlingen må dokumentere effekten av behandlingen. Dersom lovverket er til hinder for denne kartlegging, vil vi arbeide for å endre lovverket i mer liberal retning slik at tidligere klienter kan oppsøkes etter et gitt antall år for å stå til disposisjon og svare på spørsmål om effekt

Vi vil som en hovedregel at alle arbeidsføre som av ulike grunner trenger dagpenger eller andre ytelser, skal jobbe noen timer hver uke som gjenytelse. Det å ha noe å gå til hver dag gir struktur på livet og styrker selvfølelsen.

Vi vil ikke ha en dogmatisk tilnærming til rusavhengighet. Vi mener målet om redusert bruk av rus er det viktigste, og vil løpende evaluere virkemidlenes effekt. Samtidig tror vi det er riktig med tydelig tale også i lovverket, da det gir viktige signaler til samfunnet om at rusmisbruk ikke er greit. Dette vil også støtte foreldre og foresatte i å skape gode holdninger hos barn og unge.

Alkoholmisbruk er blitt et markant samfunnsproblem med store kostnader, både økonomisk og menneskelig. Uvettig bruk av alkohol er den bakenforliggende årsaken for ulykker i trafikken, blind vold, ødelagte familier, sykdom og tidlig død. Selv om de fleste håndterer sin egen alkoholbruk uten problemer, må vi forholde oss til de som ikke gjør det

Konservativt ser på våre eldre som en ressurs som må få være en aktiv og byggende del av samfunnet så lenge de orker og ønsker. Vi vil derfor gi dem større frihet til å delta i arbeidslivet uten å miste pensjon de har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Når arbeidsgiver ønsker det, skal pensjonister ha full frihet til å arbeide og tjene penger på linje med andre.