Feilslått klima og energipolitikk fra regjeringen

Elektrifisering av norske olje og gass installasjoner er feilslått klima og energipolitikk

Elektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte gassturbiner som forsyner oljeplattformene og gassanlegget på Melkøya med strøm, med kraft fra land.

Kraftbehovet som går med, er beregnet til ca. 15 TWh. Dette utgjør ca. 10 prosent av vår samlede kraftproduksjon. For å sette dette i perspektiv så utgjør dette kraftbehovet samme kraftbehov som det som brukes av 750 000 husstander i løpet av 1 år forutsatt at hver husstand bruker 20 000 kilowattimer.

I følge Equinor vil dette koste 50 milliarder kroner (før overskridelser) inkludert forsterkning av nettet. Forsterkning av nettet vil for en stor del dekkes av norske forbrukere gjennom nettleien. Mens Equinor får store skattefradrag for investeringen.

Hva får landet igjen for denne investeringen. Hovedargumentet er at dette er et klimatiltak som vil redusere de norske utslippene med 1,2 millioner tonn CO2 i året. Klimamålet som Norge har satt seg forutsetter at utslippene skal reduseres med 55 % sammenlignet med 1990 nivå innen 2030.

Hvilken effekt et utslippskutt fra olje og gassinstallasjonene, har på klimaet er det ingen som kan forklare. Sannsynligvis vil det være nullet ut ved bygging av 1 eller 3 kullkraftverk i Kina eller India. Norske politikere har vedtatt en spesiell vri for beregning av CO2 utslipp. Under Solberg regjeringen presterte klima og miljøminister Sveinung Rotevatn å holde binding av CO 2 i skog utenfor utslippsregnskapet. I EU teller binding av CO 2 i skog med, men ikke i Norge. Hvor er logikken? For ordens skyld så binder skogen i Norge mer CO 2 enn utslippene fra norske olje og gassinstallasjoner.

Ved å eksportere gassen til Europa flyttes CO 2 utslippene over på andre lands CO2 regnskap. Muligens får man også noe bedre utnytting av gassen gjennom mer effektiv forbrenning.

Elektrifiseringen vil føre til større etterspørsel etter strøm noe som garantert vil føre til høyere priser. Ja da politikerne lover selvfølgelig at det skal bygges ut ny kraft. Men de er lite konkrete når det gjelder hvor og når utbyggingene skal skje samt hvilken type kraft det er snakk om (vindkraft, vannkraft). Det er ganske sannsynlig at det vil bli store vindkraftutbygginger. Som vil legge beslag på store landområder og samtidig ødelegge fuglelivet og spre mikroplast i naturen.

Det er selvfølgelig lett å love utbygging av ny kraft så lenge kostnaden kan veltes over på forbrukerne gjennom økt strømpris og nettleie.

Norge er på full fart inn i nedgangstider der folk med vanlige inntekter får stadig større problemer med å få endene til å møtes. Stadig flere blir også avhengig av matutdeling. I tillegg så øker konkurstallene i næringslivet dramatisk, med dette stiger også arbeidsledigheten.

I denne situasjonen vil en ytterligere økning i kraftprisene få dramatiske følger for Norge og jeg tror vi kommer til å få se nød i Norge som vi ikke kan forestille oss.

Regjeringen må snarest stoppe elektrifiseringen av norske olje og gassinstallasjoner. Det er ingen som kommer til å omkomme på grunn av CO 2 utslipp fra norske olje og gassinstallasjoner, men det kan hende at noen kommer til å omkomme på grunn av høye strømpriser.

Arnulf Hole
Fylkesleder Konservativt
1 kandidat Konservativt Balsfjord

One Comment

Comments are closed.