Her finner du en oversikt over lokallag i Konservativt pr Mai 2023. Er du ikke medlem Send mail til post@konservativt for å komme i kontakt med ditt lokallag. Vil du bli medlem og utgjøre en forskjell. Send oss en mail til innmelding@konservativt.no og bli med på laget.

Konservativt

Er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten fundamentert i den kristne kulturarv som Norge og den vestlige sivilisasjon bærer med seg.

Staten er til for folket. Politikerne er folkets tillitsvalgte og skal stå ansvarlig for folket.

Fra kristenretten ble satt på Moster i 1024, via Magna Carta, reformasjonen, opplysningstiden, vekkelsene, den franske revolusjon og den amerikanske konstitusjonen, har den vestlige sivilisasjon vokst frem til frie liberale demokratier. På verdikonservativ grunn har kapitalismen vist seg å være den fremste økonomiske modellen for å skape samfunn hvor flest mennesker kommer seg ut av fattigdom og kan realisere sitt potensiale og sin frihet.

Grunnloven av 1814 og parlamentarismen i 1884, gav Norge et stabilt grunnlag til å utvikle en rettsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og idealet av en stat som er til for folket og ikke folket for staten. Grunnlovens ideal om folkestyret under en valgt Konge har vært en god modell for det norske samfunn.

Konservativt vil ta vare på denne balansen mellom kristent idegrunnlag, økonomisk liberalisme og konservativ politisk filosofi som ligger til grunn for demokrati og folkestyre. Ideologi og etikk ligger til grunn for alle politiske beslutninger. Skal vi styre trygt og stabilt, med fremover lente, dynamiske og kloke valg for fremtiden, må vi ta vare på verdiene som bragte oss dit vi har kommet. Nasjonalstaten og familien, er kjerneverdier i samfunnet som vi må bygge opp om og ikke rive ned. Billig og nok energi er en forutsetning for en suksessrik og vellykket nasjonal økonomi, velferd, helse og trygghet. Forsvar, politi og beredskap er statens oppgaver for å sikre befolkningens daglige liv og levned. Måten nasjonen tar vare på våre eldre, syke og mest sårbare, indikerer nasjonens verdispekter og fundament.

Konservativt vil samarbeide med andre stater om gode internasjonale avtaler uten suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven, hverken i helhetlige avtaler eller gjennom bit-for-bit strategier. Vitenskap må ligge til grunn for store beslutninger, særskilt når dette utfordres av globale ideologiske strømninger som vil undergrave nasjonal selvstendighet og landets verdier. Forskning og utdanning skal drive nasjonen fremover. Skoler og universiteter skal derfor være arena for læring og kompetanse, ikke propaganda og indoktrinering.

Norge skal ta imot mennesker som flykter fra forfølgelse og overgrep, men som primært skal vi samarbeide internasjonalt for å løse flyktningproblemer skapt av krig og konflikter nærmest hendelsene både kulturelt og geografisk. Migrasjon og innvandring er ikke en menneskerett, og det er Norges suverene beslutning å kontrollere egne grenser etter Norges totale bærekraft og nasjonale interesser. Konservativt vil ha en så stor stat som nødvendig, og så liten stat som mulig. Staten skal være sterk nok til å bevare, utvikle og styrke nasjonen til enhver tid.